Връзки

Министерство на образованието и науката
http://minedu.government.bg

Регионален инспекторат на МОН – София-столица
http://rio-sofia-grad.com

Държавна агенция за закрила на детето
http://sacp.government.bg

Държавна агенция за младежта и спорта
http://youthsport.bg

Национален образователен портал
http://start.e-edu.bg

Български портал на знанието
http://znam.bg

Институт за български език “Проф. Л. Андрейчин” БАН
http://ibl.bas.bg

Институт за литература БАН
http://ilit.bas.bg

Институт за фолклор – БАН
http://www.bas.bg/folklor/

Българска етнографска съкровищница
http://ethnography.cc.bas.bg/